იურიდიული დეტალები

მოხმარების პირობები

ამ ვებსაიტის მთლიანი შიგთავსი დაცულია საავტორო უფლებებით ტრანსცენდენტული მედიტაცია საქართველო-ს მიერ, თუ სხვა რამ არ არის აღნიშნული.

გარდა აქვე მითითებულისა, ამ შინაარსის არცერთი ნაწილის ჩვენება, რეპროდუცირება, ხელახლა გამოქვეყნება, ატვირთვა, გამოქვეყნება, გადაცემა ან გავრცელება არ შეიძლება რაიმე ფორმით ან ნებისმიერი საშუალებით, ელექტრონული, მექანიკური, ფოტოკოპირებით, ჩანაწერით ან სხვაგვარად, საავტორო უფლებების მფლობელის წინასწარი ნებართვის გარეშე. ნებადართულია მხოლოდ თქვენი პირადი ან შიდა გამოყენებისთვის, არაკომერციული მიზნებისთვის, რომ აჩვენოთ შიგთავსი კომპიუტერით HTML ბრაუზერის პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით და გადმოწეროთ, გამოიყენოთ და დაბეჭდოთ მასალის ასლები, იმ პირობით, რომ მასალაში ცვლილებები არ განხორციელდება. და რომ ყველა საავტორო უფლება და სხვა საკუთრების შენიშვნა დაცულია. ნებადართულია სხვა HTML დოკუმენტებში საიტის შემადგენელი დოკუმენტების Uniform Resource Locators (URL) ბმულების შეტანა, იმ პირობით, რომ ყველა სავაჭრო ნიშანი სათანადოდ იქნება აღნიშნული ასეთ ბმულებში. აქ მინიჭებული ნებართვა არ შეიცავს უფლებას ხელახლა გამოაქვეყნოს შინაარსი სხვა ვებსაიტებზე. მასალების მოდიფიცირება ან მასალების გამოყენება სხვა მიზნით არის საავტორო და სხვა საკუთრების უფლებების დარღვევა. ზოგიერთი შინაარსის გამოყენება ექვემდებარება დამატებით შეზღუდვებს, როგორც ეს მითითებულია შიგნით.

ტრანსცენდენტული მედიტაცია საქართველოს განზრახვაა, რომ ამ ვებსაიტში მოცემული ინფორმაცია იყოს ზუსტი და სანდო. თუმცა, შეიძლება მოხდეს შეცდომები. ამიტომ, ტრანსცენდენტული მედიტაცია საქართველო უარს ამბობს რაიმე სახის გარანტიაზე, გამოხატული თუ ნაგულისხმევი ფორმით, ამ ვებსაიტთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე, მათ შორის რაიმე კონკრეტული მიზნისთვის ვაჭრობის ან ვარგისიანობის შეზღუდვის გარეშე. სასაქონლო ნიშნებთან, საავტორო უფლებებთან და სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებთან დაკავშირებული შეკითხვები, რომლებიც არეგულირებს ამ ვებგვერდის შინაარსს, უნდა მიმართოთ ტრანსცენდენტული მედიტაცია საქართველოს იურიდიულ დეპარტამენტს.

მთლიანი შინაარსის საავტორო უფლება © 2017 {ორგანიზაციის სახელი}. Ყველა უფლება დაცულია.

® ტრანსცენდენტული მედიტაცია, ტმ, ტმ-სიდჰი პროგრამა, ტრანსცენდენტული მედიტაციის მოწინავე ტექნიკები, მაჰარიში, მაჰარიშიმაჰეშ იოგი არის რეგისტრირებული ან საერთო სამართლის სავაჭრო ნიშნები, რომლებიც ლიცენზირებულია ტრანსცენდენტული მედიტაცია საქართველოს მიერ და გამოიყენება ქველიცენზიის ქვეშ.